นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพ

ให้ความหน้าเชื่อถือแก่ลูกค้าทุกคน

  • ให้สัญญาต่อลูกค้าว่าจะซื่อสัตย์
  • ทำงานให้มีมาตรฐาน
  • มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

เฉี่ยนจั่นซิ่นมีการฝึกฝนบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นพวกเขาสามารถที่จะรับผิดชอบงานอย่างที่ออกมาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

   

พื้นฐานการผลิตที่มีมาตรฐานและสามารถยอมรับได้และจะต้องผ่านกระบวนการรับรองโดยQCจนกระทั่งผ่านการตรวจสอบสินค้าขั้นสุดท้ายก่อนจะนำส่งให้ลูกค้า

 
 
Copyright © 2010 Chyuan Jaan Shing Industry. All Right Reserved.